Noteikumi un nosacījumi

PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS
Šajos lietošanas noteikumos un nosacījumos ir aprakstīti „Biogen Latvia SIA" tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi. Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat visiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, nelietojiet šo tīmekļa vietni.

Biogen var jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā tīmekļa vietnē un tās lietošanas noteikumos un normās. Izmaiņas tiks publicētas tīmekļa vietnē, tāpēc pārbaudiet tās, kad lietojat tīmekļa vietni. Turpinot lietot tīmekļa vietni pēc attiecīgo izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat attiecīgajām izmaiņām.

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE NESNIEDZ MEDICĪNISKU VAI PROFESIONĀLU PAKALPOJUMU KONSULTĀCIJAS
Šīs tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts kā vispārējs informācijas resurss par attiecīgo tematu, taču tas tiek sniegts tikai “tāds, kāds ir” un “tāds, kāds ir pieejams”, kā norādīts šajos lietošanas noteikumos un nosacījumos. Šeit sniegto informāciju ieteicams pārbaudīt citos avotos un rūpīgi pārskatīt informāciju kopā ar savu profesionālo veselības aprūpes sniedzēju. Biogen šajā tīmekļa vietnē nesniedz medicīniskus vai līdzīgus profesionālus pakalpojumus vai padomus, un nodrošinātā informācija nav paredzēta ārsta sniegto medicīnisko padomu aizstāšanai. Ja vēlaties šādus pakalpojumus vai padomus vai arī jums tie ir nepieciešami, sazinieties ar profesionālu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Šī satura publicēšana no Biogen puses nav uzskatāma par Biogen atbalstu šeit paustajiem viedokļiem vai par jebkādu satura autora sniegtu garantiju vai garantiju attiecībā uz jebkādu stratēģiju, ieteikumu, ārstēšanu, rīcību vai medikamentu vai preparātu lietošanu.

IZMANTOŠANAS JOMA

Biogen aicina jūs skatīt, izmantot un lejupielādēt vienu šīs tīmekļa vietnes kopiju informatīvai, nekomerciālai lietošanai. Izņemot gadījumus, kad šajā lapā ir noteikts citādi, bez Biogen rakstiskas atļaujas nevienu šīs tīmekļa vietnes satura vai programmatūras daļu nedrīkst kopēt, lejupielādēt vai glabāt izguves sistēmā jebkādiem citiem mērķiem, to arī nedrīkst jebkādiem nolūkiem tālāk izplatīt. Jūs saprotat, ka Biogen jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma var pārtraukt, mainīt vai ierobežot šīs tīmekļa vietnes lietošanu.

Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs.

BEZ GARANTIJĀM

Viss saturs šajā tīmekļa vietnē tiek sniegts “tāds, kāds ir” un “tāds, kāds ir pieejams”, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, bez jebkādām netiešām garantijām par pārdošanai piemērotu kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, precizitāti un tiesību nepārkāpšanu. Biogen negarantē šajā tīmekļa vietnē pieejamā satura precizitāti, pilnīgumu, aktualitāti vai uzticamību. Jūs esat atbildīgs par informācijas pārbaudi pirms tās izmantošanas. Risku par tīmekļa vietnes un tajā pieejamā satura izmantošanu uzņematies jūs. Biogen nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas, ka tīmekļa vietnes lietošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo piesardzības pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu, ka jebkurš saturs, ko varat iegūt no tīmekļa vietnes, nesatur vīrusus.

Iepriekš minētie izņēmumi var nebūt piemērojami jurisdikcijās, kurās nav atļauts izslēgt noteiktas netiešās garantijas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS; NAV PIENĀKUMA ATJAUNINĀT

Risku par tīmekļa vietnes vai tās satura izmantošanu uzņematies jūs. Biogen konkrēti atsakās no jebkādas atbildības, kas izriet no līguma, delikta, atbildības neatkarīgi no vainas vai kā citādi, par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar vai ir saistīti ar piekļuvi tīmekļa vietnei vai tās izmantošanu, pat ja Biogen ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību, tostarp, bet ne tikai, par jebkuras puses veiktu tāda satura lietojumu, kas iegūts, izmantojot tīmekļa vietni, vai kas rodas saistībā ar lietotājam nodotu vai lietotāja sniegtu kļūdainu vai izlaistu informāciju vai tās pārraides aizkavēšanos, par tīmekļa vietnes telekomunikāciju savienojumu pārtraukumiem vai vīrusiem neatkarīgi no tā, vai tos pilnībā vai daļēji izraisījusi nolaidība, nepārvarama vara, telekomunikāciju traucējumi, tīmekļa vietnes, ar to saistītas informācijas un programmu zādzība vai iznīcināšana vai nesankcionēta piekļuve tām.

Biogen negarantē, ka šajā tīmekļa vietnē ietvertās funkcijas nesatur vīrusus vai citas kaitīgas sastāvdaļas. Lai gan šīs tīmekļa vietnes saturs tiek periodiski atjaunināts, Biogen nav pienākuma atjaunināt šajā tīmekļa vietnē iekļauto informāciju, un Biogen neuzņemas atbildību par šādas informācijas neatjaunināšanu. Biogen neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par šajā tīmekļa vietnē sniegtās vai pieejamās informācijas precizitāti, pilnīgumu, uzticamību vai lietderību. Jūs esat atbildīgs par šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas pārbaudīšanu pirms tās izmantošanas.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Visu šīs tīmekļa vietnes saturu aizsargā Šveices, ASV un ārvalstu autortiesību likumi. Jūs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, nedrīkstat kopēt, pārveidot, augšupielādēt, lejupielādēt, publicēt, pārsūtīt, pārpublicēt vai izplatīt jebkuru šajā tīmekļa vietnē iekļauto saturu, tostarp, bet ne tikai, kodu. Izņemot iepriekšējā teikumā minēto, nekas šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāms par licences vai citu tiesību piešķiršanu saskaņā ar jebkuru Biogen vai jebkuras trešās personas patentu, preču zīmi, autortiesībām vai citu intelektuālo īpašumu. Jebkuras Biogen preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipa neatļauta izmantošana var būt Šveices preču zīmju likumu pārkāpums.

SAITES

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citu personu pārvaldītām tīmekļa vietnēm. Biogen nekontrolē saistītās vietnes un Biogen nav atbildīgs par saturu, kas pieejams citās interneta vietnēs, kuras ir saistītas ar šo tīmekļa vietni. Šādas saites nenozīmē, ka Biogen atbalsta jebkuras citas vietnes materiālus, un Biogen atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar jūsu piekļuvi šādām saistītajām tīmekļa vietnēm. Biogen nodrošina saites uz citām interneta vietnēm lietotāju ērtībai, un risku attiecībā uz piekļuvi citām interneta vietnēm, kas saistītas ar šo tīmekļa vietni, uzņematies jūs.

Ja vien rakstiskā līgumā starp jums un Biogen nav noteikts citādi, jums jāievēro šāda Biogen saišu veidošanas politika: (i) jebkurai saitei uz šo tīmekļa vietni jābūt tikai teksta saitei ar skaidru norādi “biogen-international.com” vai “Biogen tīmekļa vietne”; (ii) saites izskats, novietojums un citi aspekti nedrīkst kaitēt vai mazināt ar Biogen nosaukumiem un preču zīmēm saistīto labo slavu; (iii) saitei ir “jāved” uz sākuma lapu (piemēram, “www.biogen.com”), nevis uz citām tīmekļa vietnes lapām; (iv) saites izskats, novietojums un citi atribūti nedrīkst radīt maldīgu iespaidu, ka jūsu organizācija vai uzņēmums ir sponsorēts, saistīts vai sadarbojas ar Biogen; (v) kad lietotājs atlasa saiti, tai jāatspoguļo tīmekļa vietne visā ekrānā, nevis "rāmī" tīmekļa vietnē, kurā atrodas saite; un (vi) Biogen patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atsaukt savu piekrišanu saitei.

ATRAŠANĀS VIETA UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šo tīmekļa vietni pārvalda Biogen International GmbH, un tās izmantošanu reglamentē Šveices tiesību akti. Biogen nesniedz nekādas garantijas, ka šajā vietnē publicētie materiāli ir precīzi jebkurā jurisdikcijā ārpus Šveices, un risku attiecībā uz piekļuvi šai vietnei ārpus Šveices uzņemas lietotājs. Personas, kas izvēlas piekļūt Biogen International tīmekļa vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgas par piemērojamo vietējo tiesību aktu ievērošanu.

NODALĀMĪBA

Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šo noteikumu un nosacījumu punktu atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie šo noteikumu un nosacījumu punkti paliek spēkā pilnā apmērā. Jebkurš šo noteikumu un nosacījumu punkts, kas ir atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu tikai daļēji vai zināmā mērā, paliek spēkā tādā apmērā, kādā tas nav atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu. Puses arī vienojas aizstāt spēkā neesošu vai neizpildāmu šo noteikumu un nosacījumu punktu ar spēkā esošu un izpildāmu punktu, kas, ciktāl iespējams, ļaus nodrošināt šāda spēkā neesoša vai neizpildāma punkta mērķus ekonomiskajā, uzņēmējdarbības un citā ziņā.

PĀRKĀPUMI UN PAPILDU NOTEIKUMI

Biogen patur tiesības izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar likumu un tiesiskumu, tostarp tiesības bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnei no konkrētas interneta adreses, ja tiek pārkāpti šajā tīmekļa vietnē izklāstītie noteikumi un normas.

JAUTĀJUMI

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi:

„Biogen Latvia SIA“
Audēju iela 15 - 4, Riga,
LV-1050, Latvija